MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000838Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-23 07:332015-05-24 00:43
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000838: Handlarka z bagien przy Hexenlore podaje nieprawidłową drogę.
DescriptionPo zagadaniu handlarki w namiocie (137,300,13) "Ratunku! Zgubiłem się!" w odpowiedzi otrzymujemy nieaktualny opis drogi wyjścia z bagien / parku. Jest to droga właściwa dla wersji 1.2, ale już nie dla 1.3.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-23 07:33 johnny New Issue
2015-05-24 00:43 Weq Status new => resolved
2015-05-24 00:43 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-24 00:43 Weq Resolution open => fixed
2015-05-24 00:43 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker