MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000819Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-07 20:182015-05-07 22:20
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000819: Błąd w opisie lokacji: Zatopiona sala
DescriptionZatopiona sala = (286,330,12) w gnomwio.are
Wyjścia: east west north
Dopłynąłeś do sporej sali wykutej w skale. Możliwe że kiedyś znajdował sie
tu magazyn, w każdym razie kiedyś to pomieszczenie było zagospodorawny(*). Teraz
zostały tylko przegniłe skrzynki unoszące się w wodzie oraz przerdzewiałe haki
na ścianach. Tory prowadzą stąd na wschód i na zachód.

(*) - ma być "zagospodarowany"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-07 20:18 johnny New Issue
2015-05-07 22:20 Weq Status new => resolved
2015-05-07 22:20 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-07 22:20 Weq Resolution open => fixed
2015-05-07 22:20 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker