MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000818Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-07 20:162015-05-07 22:22
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000818: Niezgodność w opisie lokacji: Mostek linowy = (296,341,14) w ogrod.are
DescriptionMostek linowy = (296,341,14) w ogrod.are
Wyjścia: east west
Chodzisz po zawieszonych nad ogrodem mostkach linowych. Znajdują
się one wysoko nad ogrodem i tworzą mały labirynt. Na szczęście
nie ma w nim ślepych zaułków. Na zachód widać drabinę, która
prowadzi wysoooko, aż do punktu widokowego.(*)

(*) - z tej lokacji nie widać drabiny
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-07 20:16 johnny New Issue
2015-05-07 22:22 Weq Status new => resolved
2015-05-07 22:22 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-07 22:22 Weq Resolution open => fixed
2015-05-07 22:22 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker