MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000801Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-03 16:152015-05-03 22:57
Reporternonalaker 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000801: Niedziałające wyjście - Hexenlore
DescriptionW 1 z sektoró ulicy Wyżynnej wyświetla się wyjście na południe, lecz w rzeczywistości takiego wyjścia tam nie ma.
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon bug4.jpg [^] (208,585 bytes) 2015-05-03 16:15

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-03 16:15 nonalaker New Issue
2015-05-03 16:15 nonalaker File Added: bug4.jpg
2015-05-03 22:57 Weq Status new => resolved
2015-05-03 22:57 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-03 22:57 Weq Resolution open => fixed
2015-05-03 22:57 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker