MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000706Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-16 12:512015-04-16 13:36
ReporterSinu 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v68 
Target VersionFixed in Version1.3 v70 
Summary0000706: Wyrzuca z gry na arenie
DescriptionGdy jestem na pierwszym polu areny, ide -> south -> 2x west. Tutaj za kazdym razem wyrzuca mnie z gry. (Czlowiek, Wojownik, poziom 0)
Steps To ReproduceWchodzimy do areny, dalej:
south i 2x west.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-16 12:51 Sinu New Issue
2015-04-16 13:36 Weq Status new => resolved
2015-04-16 13:36 Weq Fixed in Version => 1.3 v70
2015-04-16 13:36 Weq Resolution open => fixed
2015-04-16 13:36 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker