MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000524Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2011-02-16 20:352013-01-03 22:17
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilityhave not tried
StatusclosedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3b6 v29 
Target VersionFixed in Version1.4_beta_01_v33 
Summary0000524: ?wiczenie
Descriptionnie da si? ?wiczy? - gra si? wiesza, s?dz?c po zu?yciu procka wpada w jak?? niesko?czon? p?tle
sprawdzone na konwertowanym sejwie(mag), jak i ?wie?ym wojowniku

PS1. dodaj tutaj do spisu now? wersj?
PS2. jak ju? to poprawisz, to wy?lij na forum PW do wszystkich nowych testerów sk?d mog? ?ci?gn?? gr? - bo chyba ?aden z nich nie wie, skoro nie zauwa?yli tego
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000703)
Weq (administrator)
2011-02-16 23:01

Nowa wersja zaladowana w to samo miesjce.
Swoj? drog? widzisz co ja mam z nowymi testerami... :/

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2011-02-16 20:35 Eru New Issue
2011-02-16 23:01 Weq Note Added: 0000703
2011-02-16 23:01 Weq Status new => resolved
2011-02-16 23:01 Weq Resolution open => fixed
2011-02-16 23:01 Weq Assigned To => Weq
2013-01-03 22:17 Weq Fixed in Version => 1.4_beta_01_v33
2013-01-03 22:17 Weq Status resolved => closed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker