MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0001042Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2017-05-18 20:002017-09-01 22:39
Reporterbeluosus 
Assigned Toadmin 
PrioritynormalSeverityblockReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v76 
Target VersionFixed in Version1.3 v77 
Summary0001042: Brak zapisów
DescriptionGra nie tworzy zapisów na WinXP.
Steps To Reproduce1) Uruchomić grę
2) Stworzyć postać (nie można wczytać żadnych postaci, bo nie mogły być stworzone)
3) "zapisz"
4) "wyjdz"
5) Uruchom grę ponownie
6) Brak zapisów
Additional InformationPo instalacji gry istnieje katalog:
C:\Documents and Settings\beluosus\Application Data\Otchlan 1.3\zapisy
Ale nigdy nie tworzy się tam zapis.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-05-18 20:00 beluosus New Issue
2017-09-01 22:39 admin Status new => resolved
2017-09-01 22:39 admin Fixed in Version => 1.3 v77
2017-09-01 22:39 admin Resolution open => fixed
2017-09-01 22:39 admin Assigned To => admin


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker